Diethylaminopropylamine, 3-

N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine, N,N-diethyl-1,3-propanediamine, 3-(diethylamino)propylamine, 3-aminopropyldiethylamine, 3-diethylaminopropylamine, DEAPA, γ-(diethylamino)propylamine, diethylaminotrimethylenamine, N-(3-diethylaminopropyl)amine, N-diethyltrimethylenediamine, N,N-diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-diethyl-1,3-propanediamine, N,N-diethylpropylenediamine, N,N-diethyltrimethylenediamine, 1-(diethylamino)propylamine-3, 1-amino-3-(diethylamino)propane, 3-(diethylamino)-1-propylamine, 3-(diethylamino)propylamine, 3-(N,N-diethylamino)-1-propylamine, diethylaminopropylamine, 3-diethylamino-n-propylamine, (N,N-diethylamino)propylamine, N1,N1-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyldiethylamine

How to detect Diethylaminopropylamine, 3-

Formula: C7H18N2 | CAS: 104-78-9

Synonyms: N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine, N,N-diethyl-1,3-propanediamine, 3-(diethylamino)propylamine, 3-aminopropyldiethylamine, 3-diethylaminopropylamine, DEAPA, γ-(diethylamino)propylamine, diethylaminotrimethylenamine, N-(3-diethylaminopropyl)amine, N-diethyltrimethylenediamine, N,N-diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-diethyl-1,3-propanediamine, N,N-diethylpropylenediamine, N,N-diethyltrimethylenediamine, 1-(diethylamino)propylamine-3, 1-amino-3-(diethylamino)propane, 3-(diethylamino)-1-propylamine, 3-(diethylamino)propylamine, 3-(N,N-diethylamino)-1-propylamine, diethylaminopropylamine, 3-diethylamino-n-propylamine, (N,N-diethylamino)propylamine, N1,N1-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyldiethylamine

Specification

Specification Value/Information
Formula C7H18N2
CAS no. 104-78-9
Gas Response Factor, 11.7 eV 3
Gas Response Factor, 10.6 eV 5.00
Gas Response Factor, 10.0 eV 3
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.185
Molecular Weight, g/mole 130.2
Specification Value/Information
Melting point, °C '-60
Boiling point, °C 159
Flash point, °C 58.9
Lower Explosive Limit, % 1.4
Density, g.cm⁻³ 0.826
Ionisation Energy, eV 9

Diethylaminopropylamine, 3-

How to detect Diethylaminopropylamine, 3-

Formula: | CAS:

Specification

在线客服
离科科技
2024-06-17 23:54:14
您好,有任何疑问请与我们联系!
您的留言我们已经收到,我们将会尽快跟您联系!
取消

选择聊天工具: