Ethylhexanoic acid, 2-

2-ethylhexanoic acid, 2-ethyl-1-hexanoic acid, α-ethylcaproic acid, 2-ethylcapronic acid, α-ethylhexanoic acid, butylethylacetic acid; ethylhexanoic acid; ethylhexoic acid; 2-butylbutanoic acid; 2-ethylcaproic acid, 2-ethylhexoic acid, 3-heptanecarboxylic acid

How to detect Ethylhexanoic acid, 2-

Formula: C8H16O2 | CAS: 149-57-5

Synonyms: 2-ethylhexanoic acid, 2-ethyl-1-hexanoic acid, α-ethylcaproic acid, 2-ethylcapronic acid, α-ethylhexanoic acid, butylethylacetic acid; ethylhexanoic acid; ethylhexoic acid; 2-butylbutanoic acid; 2-ethylcaproic acid, 2-ethylhexoic acid, 3-heptanecarboxylic acid

Specification

Specification Value/Information
Formula C8H16O2
CAS no. 149-57-5
Gas Response Factor, 11.7 eV 2.9
Gas Response Factor, 10.6 eV 5
Gas Response Factor, 10.0 eV 16
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.167
Specification Value/Information
Molecular Weight, g/mole 144.0
Melting point, °C '-119
Boiling point, °C 227
Density, g.cm⁻³ 0.903
Ionisation Energy, eV 10

Ethylhexanoic acid, 2-

How to detect Ethylhexanoic acid, 2-

Formula: | CAS:

Specification

在线客服
离科科技
2024-06-23 02:54:35
您好,有任何疑问请与我们联系!
您的留言我们已经收到,我们将会尽快跟您联系!
取消

选择聊天工具: