Fenchol

1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,5,5-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-6-ol, 3,3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-ol, 2-fenchanol, fenchyl alcohol, 1,3,3-trimethyl bicyclo(2.2.1)heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-2-norbornanol

How to detect Fenchol

Formula: C10H18O | CAS: 1632-73-1

Synonyms: 1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,5,5-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-6-ol, 3,3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-ol, 2-fenchanol, fenchyl alcohol, 1,3,3-trimethyl bicyclo(2.2.1)heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-2-norbornanol

Specification

Specification Value/Information
Formula C10H18O
CAS no. 1632-73-1
Gas Response Factor, 11.7 eV NA
Gas Response Factor, 10.6 eV 0.4
Gas Response Factor, 10.0 eV NA
Specification Value/Information
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.156
Molecular Weight, g/mole 154.3
Melting point, °C 48
Boiling point, °C 201
Ionisation Energy, eV 9

Fenchol

How to detect Fenchol

Formula: | CAS:

Specification

在线客服
离科科技
2024-07-12 18:31:32
您好,有任何疑问请与我们联系!
您的留言我们已经收到,我们将会尽快跟您联系!
取消

选择聊天工具: