Hexanol

hexan-1-ol, hexyl alcohol, n-hexan-1-ol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol, pentylcarbinol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane

How to detect Hexanol

Formula: C6H14O | CAS: 111-27-3

Synonyms: hexan-1-ol, hexyl alcohol, n-hexan-1-ol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol, pentylcarbinol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane

Specification

Specification Value/Information
Formula C6H14O
CAS no. 111-27-3
Gas Response Factor, 11.7 eV 0.66
Gas Response Factor, 10.6 eV 2
Gas Response Factor, 10.0 eV 7
Specification Value/Information
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.236
Molecular Weight, g/mole 102.0
Melting point, °C '-50
Boiling point, °C 157
Ionisation Energy, eV 9.89

Hexanol

How to detect Hexanol

Formula: | CAS:

Specification

在线客服
离科科技
2024-07-16 15:54:07
您好,有任何疑问请与我们联系!
您的留言我们已经收到,我们将会尽快跟您联系!
取消

选择聊天工具: