Methylbutyric acid, 2-

2-methylbutanoic acid, 2-methybutyric acid, 2-methylbutyric acid, α-methylbutyric acid, ethylmethylacetic acid, DL-2-methylbutyric acid, methylethylacetic acid, (+/-)-2-methylbutanoic acid

How to detect Methylbutyric acid, 2-

Formula: C5H10O2 | CAS: 116-53-0

Synonyms: 2-methylbutanoic acid, 2-methybutyric acid, 2-methylbutyric acid, α-methylbutyric acid, ethylmethylacetic acid, DL-2-methylbutyric acid, methylethylacetic acid, (+/-)-2-methylbutanoic acid

Specification

Specification Value/Information
Formula C5H10O2
CAS no. 116-53-0
Gas Response Factor, 11.7 eV 1.6
Gas Response Factor, 10.6 eV 6
Gas Response Factor, 10.0 eV 20
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.236
Specification Value/Information
Molecular Weight, g/mole 102.1
Melting point, °C '-50
Boiling point, °C 175
Density, g.cm⁻³ 0.938
Ionisation Energy, eV 10.2

Methylbutyric acid, 2-

How to detect Methylbutyric acid, 2-

Formula: | CAS:

Specification

在线客服
离科科技
2024-06-18 00:09:27
您好,有任何疑问请与我们联系!
您的留言我们已经收到,我们将会尽快跟您联系!
取消

选择聊天工具: