Pentylcyclopentan-1-one, 2-

2-pentylcyclopentan-1-one, 2-pentyl cyclopentan-1-one, delphone, amyl cyclopentanone, 2-n-pentyl cyclopentanone, delphne, quintone

How to detect Pentylcyclopentan-1-one, 2-

Formula: C10H18O | CAS: 4819-67-4

Synonyms: 2-pentylcyclopentan-1-one, 2-pentyl cyclopentan-1-one, delphone, amyl cyclopentanone, 2-n-pentyl cyclopentanone, delphne, quintone

Specification

Specification Value/Information
Formula C10H18O
CAS no. 4819-67-4
Gas Response Factor, 11.7 eV NA
Gas Response Factor, 10.6 eV 1
Gas Response Factor, 10.0 eV NA
ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) 0.156
Specification Value/Information
Molecular Weight, g/mole 154.3
Boiling point, °C 218
Flash point, °C 97.8
Density, g.cm⁻³ 0.895
Ionisation Energy, eV 9

Pentylcyclopentan-1-one, 2-

How to detect Pentylcyclopentan-1-one, 2-

Formula: | CAS:

Specification

在线客服
离科科技
2024-06-18 00:46:39
您好,有任何疑问请与我们联系!
您的留言我们已经收到,我们将会尽快跟您联系!
取消

选择聊天工具: